Da­nas se u BiH očeku­je umje­re­no do pre­težno oblačno vri­je­me.Vje­tar slab do umje­re­ne jačine sje­ver­nog i sje­ve­ro­za­pa­dnog smje­ra. Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha između -3 i 1 ºC, na ju­gu ze­mlje do 4 ºC. Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha ugla­vnom između 4 i 9 ºC, na ju­gu ze­mlje od 10 do 14 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

 

 • Sa­ra­je­vo             1 ºC   oblak/sun­ce
 • Ba­nja­lu­ka            7 ºC   oblak/sun­ce
 • Bi­je­lji­na                7 ºC    oblak/sun­ce
 • Bi­hać                   8 ºC   oblak/sun­ce
 • Li­vno                   4 ºC  oblak/sun­ce
 • Mos­tar               11 ºC  oblak/sun­ce
 • Ze­ni­ca                 3 ºC   oblak/sun­ce
 • Tre­bi­nje             10 ºC   oblak/sun­ce

 

Pe­tak

 • max  + 14 ºC
 • min.  + 2 ºC
 • oblak/sun­ce

Su­bo­ta

 • max. + 10 C
 • min.  – 5 ºC
 • oblak/sun­ce

Izvor Nezavisne