Da­nas se u BiH očeku­je oblačno vri­je­me sa sni­je­gom. Očeki­va­na vi­si­na no­vog sn­ježnog po­kri­vača je od 2 do 10, u pla­nin­skim dije­lo­vi­ma do 15 cen­ti­me­ta­ra.Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha između -9 i -3, na ju­gu ze­mlje do 1, a naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra između -6 i -1, na ju­gu ze­mlje od 2 do 4 ste­pe­na Cel­zi­ju­sa.

Sa­ra­je­vo – 5 ºC oblak/sni­jeg
Ba­nja­lu­ka – 1 ºC oblak/sni­jeg
Bi­je­lji­na – 1 ºC oblak/sni­jeg
Bi­hać 0 ºC oblak/ki­ša
Li­vno – 6 ºC oblak/sni­jeg
Mos­tar 0 ºC sun­ce
Ze­ni­ca – 4 ºC oblak/sni­jeg
Tre­bi­nje 0 ºC sun­ce

Izvor Nezavisne