Da­nas se u BiH očeku­je pre­težno oblačno i nes­ta­bil­no vri­je­me s ki­šom, pljus­ko­vi­ma i sla­bom grmlja­vi­nom.Vje­tar će bi­ti slab do umje­re­ne jačine za­pa­dnog i sje­ve­ro­za­pa­dnog smje­ra. Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha biće između 10 i 15°C, a naj­vi­ša između 17 i 24°C.

 

  • Sa­ra­je­vo              +  18 ºC   oblak/ki­ša
  • Ba­nja­lu­ka             + 22 ºC   oblak/ki­ša
  • Bi­je­lji­na               +  22 ºC    oblak/ki­ša
  • Bi­hać                   +  25 ºC   oblak/sun­ce
  • Li­vno                    + 19 ºC  oblak/ki­ša
  • Mos­tar                 +  19 ºC  oblak/ki­ša
  • Ze­ni­ca                  +  19 ºC   oblak/sun­ce
  • Tre­bi­nje               +   17 ºC  oblak/ki­ša

Izvor Nezavisne