Reklame i oglasi su dio Interneta, ali za razliku od stvarnog/fizičkog svijeta, digitalne reklame su mnogo pametnije jer mogu da prate korisnika, njegove navike tokom pretraživanja interneta. To znači da kompanije znaju šta korisnik voli, šta izbjegava, šta pretražuje i na taj način mogu da kreiraju ciljane reklame koje su usmjerene ka konkretnim korisnicima ili grupama.

Oni koji žele više transparentnosti o tome šta ove reklame konkretno rade kada prate korisnika, možda će biti zainteresovani za Google-ovu novu ekstenziju za Chrome, pod nazivom Ads Transparency Spotlight.Ovo je ekstenzija koja prikazuje koliko reklama je učitano u stranicu, ko su oglašivači i koje informacije se koriste za preporuke ovih reklama.

Prema navodima Google-a, Ads Transparency Spotlight (Alpha) ekstenzija za Chrome je dio aktuelne inicijative da se korisnicima pruži bolji uvid u podatke koji se koriste za personalizovanje reklama, kao i za bolju kontrolu tih podataka. Trenutno, ekstenzija funkcioniše samo za Google oglase, a očekuje se da će u budućnosti pokriti i druge platforme.

(benchmark.rs)